Açyk taslama

Jemi çözgüt

Bilermenler toparymyz düzýär çözgütler üçin seniň üçinguşçylyk fermasy üçinamatly önümçilik öndürijiligi.

Project Taslamanyň umumy meýilnamasy

Landeriňize görä, umumy taslama meýilnamasyny we 3D ferma ýerleşişini düzeriss seniň üçinBu düzülişs taslama has gowy düşünmäge kömek eder we taslama meýilnamaňyzy konferensiýada we bank geňeşinde görkeziň.

Ick Towuk jaýynyň ýerleşişi

Theýokarlandyrmak geňeşçi enjamlaryňyzyň ýerleşişini mukdaryna görä bir towuk öýünde düzer.Professional towuk jaýynyň dizaýny size iň gowy howa çalşygy effektini we iň gowularyny getirerekerançylyk netijeliligi.

③ Taslamanyň çyzgysy

Taslamanyň çyzgysyisleg gurluşyk toparyna kömek ediň.

Lation Gurmak

Taslama maslahat beriş we dizaýn, önümçilik, transport, gurnama we işe girizmek, işlemek we tehniki hyzmat etmek ýaly hünär hyzmatyny hödürleýärisweýol görkezmek.

⑤ Fermer goldaw enjamlary

Fermer ýagdaýyna görä, fermanyň potensial zerurlyklaryny seljereris we size çözgütler hödürläris.Bizeder fermanyň kadaly işlemegine we has gowy peýdalanmagyna kömek ediň.

.

⑥ Fermer işgärleri

Fermanyň göwrümine görä, fermanyň has amatly işlemegini üpjün etmek üçin işgärler stoluny taýýarlarys.

⑦ Taslamanyň gurluşyk meýilnamasy

Biz siziň üçin amatly taslama meýilnamasyny düzeris we serişdeleri has çalt çykarmaga kömek ederis.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: