Habarlar

 • Awtomatlaşdyrylan ýumurtga ýygnamak ulgamy näme?

  Awtomatlaşdyrylan ýumurtga ýygnamak ulgamy näme?

  Awtomatiki ýumurtga ýygnamak ulgamy ýumurtga ösdürip ýetişdirmegi aňsatlaşdyrýar.Guş ösdürip ýetişdirmek tehnikasynyň awtomatlaşdyryş we akyl derejesi ilkibaşda has ýokary we ýokary bolansoň, täjirçilik guşçylygy çalt ösýär we towuk ösdürip ýetişdirmegiň awtomatlaşdyrylan enjamlary köp fermalar tarapyndan gowy görülýär.Aýratynlyklary ...
  Koprak oka
 • Broýler kapasalarynda towuk geçirmegiň 7 tarapy

  Broýler kapasalarynda towuk geçirmegiň 7 tarapy

  Broýler geçirilse, broýler kapasalarynda towuklary ösdürip ýetişdirmekde nämä üns bermeli?Broýler sürüsiniň çaknyşmagy towuk şikeslerine we ykdysady ýitgilere sebäp bolar.Şonuň üçin sürüleri geçirmek prosesinde aşakdaky dört zady etmeli ...
  Koprak oka
 • приглашение на выставку agroorld Özbegistan

  приглашение на выставку agroorld Özbegistan

  Еще 3 недели до встречи!вот готовы?Да, мы собираемся участововать в 18-й Международной выставке сельского хозяйства - AgroWorld Özbegistan 2023, Будем про проитить 1. Передовая гарфсм птицеводства 2. Кондовс обслуживя
  Koprak oka
 • Akylly towuk fermasyny nädip gurmaly?

  Akylly towuk fermasyny nädip gurmaly?

  Uly göwrümli towuk fermalarynyň ösdürip ýetişdirmek tehnologiýasy we enjamlary derejesi kämilleşdirildi we adaty iýmitlendiriş tertibi kabul edildi.Chickenaş towuklar we towuk towuklary aýratyn fermalarda ösdürilip ýetişdirilýär we hemme taraplaýyn iýmitlendiriş tertibi we ylmy immunizasiýa proseduralary kabul edilýär ...
  Koprak oka
 • Mehanizirlenen guşçylyk ekerançylygynyň peýdalary

  Mehanizirlenen guşçylyk ekerançylygynyň peýdalary

  Mehanizirlenen guşçylyk ekerançylygynyň artykmaçlyklary Mehanizleşdirilen towuk ösdürip ýetişdirmek enjamlary diňe bir towuklary iýmitlendirip bilmeýär we birnäçe minutda towuk dökünini arassalap bilmeýär, eýsem ýumurtga almak üçin ylgamak zerurlygyny hem tygşytlaýar.Döwrebap towuk fermasynda e-e uzyn hatar towuk kapasalary oturdyldy ...
  Koprak oka
 • Daýhanlar 1 ýylda döwrebap broýler fermasyny gurdular

  Daýhanlar 1 ýylda döwrebap broýler fermasyny gurdular

  2009-njy ýylda jenap Du köp aýlyk alýan işinden çekilip, işine başlamak üçin dogduk şäherine gaýdyp geldi.Ol Baojiniň ilkinji standartlaşdyrylan ýer derejesindäki towuk saklanýan jaýyny ýylda 60 000 towuk soýup gurdy.Uly we güýçli bolmak üçin 2011-nji ýylyň awgust aýynda jenap Du “Meixi” -ni döretdi ...
  Koprak oka
 • Hoodokary öndürijilikli döwrebap broýler öý hojalygy

  Hoodokary öndürijilikli döwrebap broýler öý hojalygy

  3 million broýler köpelýän 15 sany towuk saklanýan jaý, ýylda 6 million ýuandan gowrak önüm öndürýär.Şeýle uly göwrümli broýler köpeltmek kärhanasy.Her towuk saklanýan jaýda gündelik dolandyryş işini tamamlamak üçin diňe bir seleksioner gerek."Şu ...
  Koprak oka
 • Broýler jaýynda ýagtylygy nädip dolandyrmaly

  Broýler jaýynda ýagtylygy nädip dolandyrmaly

  Towuklary gowy ösdürip ýetişdirmek, diri galmak derejesini ýokarlandyrmak, iýmit bilen etiň gatnaşygyny azaltmak, soýmagyň agramyny ýokarlandyrmak we ahyrynda tohumçylyk netijeliligini ýokarlandyrmak maksadyna ýetmek zerurdyr.Diri galmagyň derejesi, iýmit bilen etiň gatnaşygy we soýmagyň agramy ylmy taýdan aýrylmaz ...
  Koprak oka
 • Sowuk howada towuklary ösdürip ýetişdirmek üçin 4 çäre

  Sowuk howada towuklary ösdürip ýetişdirmek üçin 4 çäre

  Mal we guş hünärmenleri daşky gurşawyň temperaturasy birden üýtgese, ýerde ösdürilip ýetişdirilen towuklara iň uly täsir etjekdigini bellediler.Towuklarda temperatura stres täsiri bolup biler we nerw ulgamy, endokrin ulgamy, iýmit siňdiriş ulgamy we immun ulgamy ...
  Koprak oka
 • Häzirki zaman towuk fermalary oba ösüşine kömek edýär!

  Häzirki zaman towuk fermalary oba ösüşine kömek edýär!

  Towuk fermalaryna gezek gelende, adamlaryň ilkinji täsiri towuk dökünleriniň hemme ýerde we ysyň ýaýramagydyr.Şeýle-de bolsa, Jiamaýing şäheriniň Kianmiao obasyndaky fermada başga bir sahna.Gatlak towuklar hemişelik temperatura we çyglylyk bilen “binalarda” ýaşaýarlar.Th ...
  Koprak oka
 • Broýler ekerançylygynda baýamagyň ýoly

  Broýler ekerançylygynda baýamagyň ýoly

  Recentlyakynda, Siatang obasyndaky broýler towuk fermasynda hatar towuk öýleriniň tertipli we birmeňzeş bolmagy.Awtomatiki daşky gurşaw gözegçiligi ulgamy we ýarym awtomatiki suw iýmitlendiriş ulgamy, broýler towuklary üçin “naharhana hyzmatlaryny” üpjün edýär.Roüzlerçe müň broýler towuklary ...
  Koprak oka
 • Awtomatlaşdyrylan towuk fermasy günde 170,000 ýumurtga öndürip biler!

  Awtomatlaşdyrylan towuk fermasy günde 170,000 ýumurtga öndürip biler!

  Birnäçe gün ozal arassa, tertipli, ýagty yşyklandyrylan, giň we şemalladylýan doly awtomatlaşdyrylan tohumçylyk otagynda hatar towuklar konweýer kemerinde iýmitleri rahat iýýärdiler we wagtal-wagtal ýumurtga ýygnamak üçin ýumurtga goýulýardy.Zawod binasynyň girelgesinde iki işçi ...
  Koprak oka
 • Döwrebap towuk fermasy nähili “akylly”!

  Döwrebap towuk fermasy nähili “akylly”!

  Howa çalşygy üçin penjireleri awtomatiki açyň, köpeldilýän otagyň temperaturasynyň gaty pesdigine özüňizi duýduryň, dökünleri awtomatiki usulda döwüp başlaň we suw üpjünçilik çüýşesindäki suwuň suwy saklamak üçin gaty pesdigini kabul ediň ~~~ Ylmy fantastiki filmlerde görkezilen bu sahnalar häzirki zaman towuk fermasy ...
  Koprak oka
 • Döwrebap towuk fermalarynda baýamagyň ýoly

  Döwrebap towuk fermalarynda baýamagyň ýoly

  Recentlyakynda, Luntai etrabynyň Harbak şäherçesiniň Wuşake Tireke obasyndaky towuk fermasynda işçiler ýük awtoulaglaryna gaplanan täze ýumurtgalary ýüklemek bilen meşgullanýarlar.Güýzüň başyndan bäri towuk öndürýän ferma her gün 20,000-den gowrak ýumurtga we 1200 kilogramdan gowrak ýumurtga öndürdi we olar ...
  Koprak oka
 • Towuk öýündäki tozan bilen nähili göreşmeli?

  Towuk öýündäki tozan bilen nähili göreşmeli?

  Howa arkaly ýokaşýar we duýdansyz ýüze çykýan hadysalaryň 70% -den gowragy daşky gurşawyň hili bilen baglanyşyklydyr.Daşky gurşaw dogry dolandyrylmasa, towuk öýünde köp mukdarda tozan, zäherli we zyýanly gazlar we zyýanly mikroorganizmler öndüriler.Zäherli we zyýanly gazlar ...
  Koprak oka
 • Towuk fermalary üçin iýmit diňini daşamak ulgamy

  Towuk fermalary üçin iýmit diňini daşamak ulgamy

  Towuk fermasynyň material diňini iberiş ulgamy: silosdan, batareýa ulgamyndan we pnewmatik güýçlendiriji ulgamdan durýar.Howa süzülenden, basyş edilenden we öçürilenden soň, pnewmatiki güýçlendiriji ulgam gysylan howanyň energiýasyny gowşurylan materiallara geçirýär.Uzak aralyk ...
  Koprak oka
 • Silos bilen iýmitlenmegiň 4 artykmaçlygy

  Silos bilen iýmitlenmegiň 4 artykmaçlygy

  Adaty iýmitlendiriş usullary bilen deňeşdirilende diňi iýmitlendirmegiň artykmaçlyklary näme?Iýmit diňini iýmitlendirmek häzirki zaman guşçylyk fermalarynda örän meşhurdyr.Ondan soň, redaktor iýmit diňini iýmitlendirmek barada käbir bilimleri paýlaşar.1. intelligenceokary akyl derejesi, iş netijeliligini ýokarlandyrmak Silo ulgamy f bolup biler ...
  Koprak oka
 • Iýmitlendiriş diňini nädip dogry ulanmaly?

  Iýmitlendiriş diňini nädip dogry ulanmaly?

  Iýmit diňiniň howpsuzlyk öndürijiligi örän möhümdir.Şol bir wagtyň özünde işgärleriň howpsuzlygyny we iýmitiň hilini üpjün etmeli, şonuň üçin iýmit diňini nädip dogry ulanmaly?Material diňiň iş ädimleri 1.Silony iýmit bilen doldurmak üçin, soňra iýmitlendiriji motory işletmek, el bilen guýmak ...
  Koprak oka
 • Towuk fermasynda çygly perdeleri oturtmak barada 10 sorag

  Towuk fermasynda çygly perdeleri oturtmak barada 10 sorag

  Suw perdesi diýlip hem atlandyrylýan çygly perdäniň, howanyň doýmazlygy we suwuň bugarmagy we ýylylygyň siňdirilmegi üçin ulanylýan bal ary gurluşy bar.Çygly perde enjamlary, adatça, iki kategoriýa bölünýär : suw perdesi diwary we negatiw basyş fanaty daşky ...
  Koprak oka
 • Lightagtylygyň towuk öýüne täsiri!

  Lightagtylygyň towuk öýüne täsiri!

  Towuk, ýagtylykda aýratyn duýgur haýwan.Dürli ýagtylygyň intensiwligi we yşyklandyryş wagty towuklaryň ösmegine, jynsy taýdan kämillik, ýumurtga öndürmek we ýaşaýyş endiklerine uly täsir edýär.Lightagtylygyň towuklara nähili täsiri bar?Aşakda gysga düşündiriş bar.Iki görnüş bar ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: