Gaýtarmak

Kompaniýanyň tertibi

As islenýän hyzmat üpjün edijisiakyllyçözgütleri ýokarlandyrmak global guşçylyk fermalary üçin ,GaýtarmakMüşderileriň isleglerini akylly çözgütlere öwürmek, durnukly girdejili häzirki zaman fermalaryna ýetmek we daýhanlaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin kömek edýär.

Gaýtarmakawtomatiki ünsi jemläp, 30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bargatlak, broýlerwerulet göteriji enjamlaröndürmek, gözleg we ösüş.Ylmy-barlag bölümimiz, yzygiderli täzelenýän integrasiýa üçin ingingdao Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti ýaly köp okuw jaýy bilen hyzmatdaşlyk etdihäzirki zaman ekerançylygyönüm dizaýnyna düşünmek.Towuk fermalarynyň tejribesi arkaly, awtomatiki ösdürip ýetişdirmek enjamlaryny täzelemegi dowam etdirýäris.Durnukly girdejiniň intensiw hojalygyny has gowy durmuşa geçirip biler.

 Önümçilik prosesinde diňe ýokary hilli material ulanýarysweHowpsuzlygy, berkligi we 20 ýyl hyzmat möhletini kepillendirmek üçin her bir komponentiň hiline yzygiderli gözegçilik ediň.Kompaniýamyz ýokary hilli enjamlar we hyzmatlar bilen müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolmak üçin ISO9001, ISO45001, ISO14001 şahadatnamasyndan geçdi.

Gaýtarmakönümi täzelemäge we tehnologiýa gözleglerine we ösüşine ünsi jemleýär.Fermerleriň sanly we akylly täzelenmegine kömek etmek üçin IOT tehnologiýasyny we bulut hasaplamasyny birleşdirýäris.Gaýtarmakedip bilertowukekerançylyk has akylly we aňsat.

Gaýtarmakabilermenler topary bilen20 ýyl 'tejribe toplamakwe dünýädäki häzirki zaman towuk fermalary.We müşderilere taslama maslahat berişinden, dizaýndan, önümçilikden başlap, ýol görkezijisini ýokarlandyrmak üçin ähli taslama çözgütleri bilen üpjün ediň.Enjamlarymyzguşlaryň saglygy, önümçilik öndürijiligi we daşky gurşaw faktorlary babatynda iň ýokary talaplaryňyza laýyk gelýär.Şonuň üçinGaýtarmakdiňe bir ýokary derejeli hil däl, eýsem iň amatly önümçilik görkezijisi hem.

Önümlerimiz köp daşary ýurt bazarlaryna eksport edilýär we Afrika, Aziýa, Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we ş.m. ýaly 51 ýurtda müşderileriň ynamyny gazandy.Hünärmen bolanymyz üçin islegleriňizi has gowy bilýäris.

ekerançylyk fabrigi

Önümçilik ussahanasy

Towuk öýüniň daşky gurşawyna gözegçilik ulgamy

Özbaşdak ösen daşky gurşaw gözegçisi

gözleg we ösüş merkezi

Tehnologiýa R&D topary - Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk etdi

akylly ferma

“Akylly ferma” bulut platformasy

Gaýtarmak ekerançylygy has akylly we aňsatlaşdyrýar.

Akylly çözgüt almak üçin RETECH bilen hyzmatdaşlyk ediň.

1, Uly göwrümli intensiw fermalar     2, Sanly akylly ferma dolandyryşy

Marka görnüşi

Global maldarçylyk maýadarlary üçin akylly köpeltmek çözgütleriniň ileri tutulýan hyzmat üpjünçisi bolmak.

Marka missiýasy

YgrarlyKömek ediňdäp bolan özgerişleri göz öňünde tutýar guşçylyk fermasy bilenakylly çözgütleri.

Marka gymmatlyklary

Gaýtarmakmguş ekerançylygy has akylly we aňsat.

Näme üçin bizi saýlamaly?

towuk fermasy
Qualityokary hilli gözleg
häzirki zaman towuk fermasy
häzirki zaman towuk fermasy

20 ýyldan gowrak hyzmat ömri —— qualityokary hilli gözleg

Gaýtarmakelmydama ýokary hilli awtomatiki enjamlaryň gözlegini dowam etdirdi.20 ýyldan gowrak hyzmat ediş möhleti çig malyň saýlanylmagyndan, her bir komponentiň jikme-jikliklerine we hiline gözegçilik etmekden gelýär.Dünýäniň 51 ýurdunda geçirilen üstünlikli taslamalar enjamlarymyzyň dürli howa şertlerinde iň gowy netijeleri gazanyp biljekdigini subut etdi.

★ qualityokary hilli markaly materiallar
★ Yzygiderli täzelenen dizaýn
Key Esasy bölekleri güýçlendirmek
Quality qualityokary hilli gözegçilik ulgamy

24 sagatlyk özbaşdak çözgüt dizaýny - 20 ýyl tejribe toplamak

Dizaýn hünärmenlerimiz, ferma ýerleşişini we towuk jaýynyň dizaýnyny islegleriňize görä düzerler,ýer şertleriwe ýerli howa.Taslamalaryňyzy hyzmatdaşlaryňyza has gowy görkezip we gurluşyk işçilerine ýol görkezip bilersiňiz.Gaýtarmak dünýäde barwe 20 ýyldan gowraktejribeguş enjamlary meýdanynda.Bu tejribe, ylmy ferma dizaýnyny düzmäge we müşderilere tälim bermäge mümkinçilik berýär.

Project Taslamanyň ýerleşişini meýilleşdirmek ——Üpjün etmeli: ýeriň ululygy we taslama zerurlyklary.

Taslamanyň ýerleşişini we gurluşyk meýilnamasyny alarsyňyz.

Chicken Chöriteleşdirilen towuk öýüniň dizaýny —— Siz üpjün etmeli: mukdaryny we jaý ölçegini ýokarlandyrmak.

Enjamlary saýlamak bilen ýöriteleşdirilen towuk öý dizaýnlaryny alarsyňyz.

Steel izedöriteleşdirilen polat gurluş gurluşynyň dizaýny—— Siz üpjün etmeli: býudjetiňiz.

Potensial çykdajylardan gaça durmak we gurluşyk çykdajylaryny tygşytlamak üçin iň amatly towuk jaýynyň dizaýnyny alarsyňyz.

Rising Iň oňat gurşaw gurşawy—— Etmeli: Hiç zat.

Towuk jaýynyň howa çalşygy dizaýnyny alarsyňyz.

satuwdan soňky hyzmat
iri döwrebap doly awtomatiki ferma
satuwdan soň guş karmy
ferma müşderisi

Gaýtarmak20 ýyllyk tejribe toplamak bilen bilermenler topary bar.Topar uly geňeşçilerden, uly inersenerlerden, daşky gurşaw gözegçiligi hünärmenlerinden we guşlaryň saglygyny goramak hünärmenlerinden ybarat.Müşderilere taslama maslahat beriş we dizaýn, önümçilik, transport, gurnama we işe girizmek, işlemek we tehniki hyzmat etmek, ýol görkeziji we önüm maslahat berişini goşmak bilen ajaýyp hyzmat ulgamy arkaly doly iş çözgütleri bilen üpjün edýäris.

★ Çalt jogap bermek boýunça geňeşçiler
Log Görünýän logistik yzarlama
Installation Dürli gurnama usullary
Maintenance Kämil tehniki amal
Experts Hünärmenler toparynyň ýolbaşçylygyny ýokarlandyrmak

Smoothuwaş we tertipli gurnama

Dünýäniň dürli künjeklerine iberiljek ýük awtoulaglaryna we konteýnerlere yzygiderli ýüklenýän harytlarymyz bar.
Bu harytlar iň uly ukyplaryny ýerine ýetirmek üçin doly we dogry gurulmalydyr.

★ Palet ýa-da sandyk gaplamak
Installation Gurmak prosesi
★ Aňsat kesgitlenýän bellikler
Parts Bölek geýýän ätiýaçlyk

Fermer gurmak hyzmatlary
ferma meýilnamasynyň dizaýny
Taslamany goldaýan önümler
Daýhan enjamlaryny eltip bermek
towuk ösdürip ýetişdirmek üçin enjamlar

Towuk öýüni dolandyrmak aňsat - sanly akylly ekerançylygy dolandyrmagy kämilleşdirmek

Güýçli ekerançylygyň yzygiderli gowulaşmagyna esaslanyp, daýhan kärhanalary ferma dolandyryşyna has ýokary talaplary öňe sürýärler.Gaýtarmak"Akylly ferma" bulut platformasy weakyllydaşky gurşaw gözegçiligi ulgamy, müşderiler üçin sanly we akylly ýokarlandyryş kämilleşdirişlerini amala aşyrmak üçin IOT tehnologiýasyny we bulut hasaplamasyny birleşdirýär.

نازارەتyň, dolandyryşyň we gözegçiligiň birleşmegi
Environment Daşky gurşaw gözegçiliginiň parametrleri
★ Akylly dolandyryş daşky gurşaw enjamlary
Multiple Birnäçe jaýyň maglumatlaryny birleşdirmek
Exception kadadan çykma duýduryşy

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: