Hyzmat

Ygtybarly tutuş proses şärigi

Bilermenler toparynyň doly iş hyzmaty

RETECH-iň hünärmeni bartopary20 ýyllyk tejribe toplamak bilen.Topar uly geňeşçilerden, uly inersenerlerden, daşky gurşaw gözegçiligi hünärmenlerinden we guşlaryň saglygyny goramak hünärmenlerinden ybarat.Taslama geňeşmesinden, dizaýndan, önümçilikden başlap, ýol görkezijisini ýokarlandyrmak üçin ähli işde müşderilere ýoldaşlyk edýäris.

Wholehli proses-ýoldaş-02

1.Sorag-jogap terbiýeçileri

Ösdüriji geňeşçilerimiz 2 sagadyň içinde çalt jogap bermegi kepillendirýärlerwemüşderilere maýa goýumlaryndan baý we sahy girdeji almaga kömek ediň.

2. Görünýän logistik yzarlama

20 ýyla esaslanýar 'eksport tejribesi, müşderilere gözleg hasabatlary, görünýän logistik yzarlama we ýerli import teklipleri bilen üpjün edýäris.

Wholehli proses-ýoldaş-03
Wholehli proses-ýoldaş-04

3. Dürli gurnama usullary

15 inersener müşderilere ýerinde gurnamak we işe girizmek, 3D gurnama wideolary, uzakdan gurnama görkezmeleri we iş tälimleri bilen üpjün edýär. Awtomatiki guşçylyk fermasyndan peýdalanyp bilersiňiz.

4. Iň oňat tehniki hyzmat

“RETECH SMART FARM” bilen gündelik tehniki hyzmat görkezmesini, real wagt tehniki ýatlatmany we onlaýn inereneriň hyzmatyny alyp bilersiňiz.

Tutuş proses-ýoldaş-05
Wholehli proses-ýoldaş-06

5. Hünärmenler toparynyň ýolbaşçylygyny ýokarlandyrmak

RETECH size hödürleýäryzygiderli döwrebapekerançylykdolandyryş gollanmalary, onlaýnekerançylykhünärmenler we real wagt täzelenmeleriekerançylyk maglumatlary.

Bilermenler toparymyz

Taslamamyzy netijeli tamamlamaga hünärmenlerimiz kömek eder.

Bütin proses-ýoldaş-07

Mechatronika in Engineeringenerligi professory

Qingdao Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň professory

Doktorlyk gözegçisi

Döwrebap ekerançylyk düşünjelerini önüm dizaýnyna we enjamlary yzygiderli kämilleşdirmäge ökde.

 

Wholehli proses-ýoldaş-08

Howa üpjünçiligi hünärmeni

Hytaýda iň gowy howa çalşygy dizaýn hünärmeni

10000-den gowrak towuk jaýy üçin dizaýn

JenapChen siziň üçin ylmy we ýerlikli howa çalşygy ulgamyny döreder.

Wholehli proses-ýoldaş-09

Uly dizaýn inereneri

30ygulaklary 'dtejribe bellemek

1200 towuk jaýyny gurmak

JenapLuanözleşdirýärmüşderiniň zerurlyklaryna we ýerli şertlere görä çözgütleri dizaýn ediň.

Bütin proses-ýoldaş-10

Guşlaryň saglygyny goramak boýunça hünärmen

10 ýyllyk tohumçylyk tehnologiýasy gözlegleri we CP köpeltmek boýunça geňeşçi tejribesi

Dürli tohumçylyk meselelerini, keseli anyklamagy we haýwanlaryň iýmitlenişini öwrenmäge ökde

Bütin proses-ýoldaş-11

Satyş müdiri

Daşary ýurtlardaky RETECH baş müdiri

10 ýyl 'guş enjamlaryny satmak tejribesi

HanymJulia zerurlyklaryňyza öwrülerdurmuşa geçirip boljak çözgütlere we taslamany netijeli tamamlamaga kömek eder.

Bütin proses-ýoldaş-12

Uly gurnama inereneri

20 ýyl 'global gurnama tejribesi

JenapWang gurnama prosesi we fermanyň ýerleşişi bilen gaty tanyş.Gurmak işinde islendik meseläni çözüp biler.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: