Iň soňky önümler

zawod

DÖWRÜNI ALY ..kiçi we orta towuk üçin akylly guş çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýän önümçilik çözgüdiguş maşgalalary.
“RETECH FARMING” awtomatlaşdyrylan guş towuk ösdürip ýetişdirmek enjamlaryny öndürmäge, daşky gurşawy gözegçilikde saklaýyş ulgamlaryny öwrenmäge we ösdürmäge, polat gurluşynyň üpjünçilik zynjyryny dolandyrmaga bagyşlanýarprefab jaýy we baglanyşyklyguş enjamlary.Müşderilere taslama maslahat beriş, taslama dizaýny, önümçilik, logistika transport gurnamasy we işe girizmek. Enjamlaryň işleýşi we tehniki hyzmaty. Guş ösdürip ýetişdirmek boýunça görkezme we bir dükan söwda ýaly köp ölçegli tutuş prosesi açyk çözgütler bilen üpjün edýäris.
GARŞY GÖRNÜŞ Towuk ösdürip ýetişdirmek işiňizi has aňsat we has täsirli, has ygtybarly we ygtybarly edýär.

Esasy bäsdeşlik

 • 20 ýyldan gowrak hyzmat ömri

  20 ýyldan gowrak hyzmat ömri

  RETECH ýokary hilli awtomatiki enjamlaryň gözlegini elmydama dowam etdirýär.20 ýyldan gowrak hyzmat ediş möhleti çig malyň saýlanylmagyndan, her bir komponentiň jikme-jikliklerine we hiline gözegçilik etmekden gelýär.Dünýäniň 51 ýurdunda geçirilen üstünlikli taslamalar enjamlarymyzyň dürli howa şertlerinde iň gowy netijeleri gazanyp biljekdigini subut etdi.

 • 3D ýöriteleşdirilen çözgüt dizaýny

  3D ýöriteleşdirilen çözgüt dizaýny

  Dizaýn hünärmenlerimiz, islegleriňize, ýer şertlerine we ýerli ösdürip ýetişdirmek gurşawyna görä ferma ýerleşişini we towuk jaýynyň dizaýnyny özüňiz düzerler.Taslamalaryňyzy hyzmatdaşlaryňyza has gowy görkezip we gurluşyk işçilerine ýol görkezip bilersiňiz.RETECH dünýäde bar we guş enjamlary pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplady.Bu tejribe, ylmy ferma dizaýnyny düzmäge we müşderilere tälim bermäge mümkinçilik berýär.

 • Ygtybarly tutuş proses ýoldaşlyk edýär

  Ygtybarly tutuş proses ýoldaşlyk edýär

  RETECH-de 20 ýyl iş tejribesi bolan hünärmenler topary bar.Topar uly geňeşçilerden, uly inersenerlerden, daşky gurşaw gözegçiligi hünärmenlerinden we guşlaryň saglygyny goramak hünärmenlerinden ybarat.Müşderilere taslama maslahat bermek, dizaýn etmek, öndürmek, işlemek, goldamak, köpeltmek boýunça görkezmeler we önümiň degişli tekliplerini ýokarlandyrmak ýaly doly müşderi hyzmat ulgamy arkaly doly iş çözgütleri bilen üpjün edýäris.

 • Towuk öýüni dolandyrmak has aňsat

  Towuk öýüni dolandyrmak has aňsat

  Güýçli ekerançylygyň yzygiderli gowulaşmagyna esaslanyp, daýhan kärhanalary ferma dolandyryşyna has ýokary talaplary öňe sürýärler.RETECH "Akylly ferma" akylly bulut platformasy we akylly daşky gurşaw gözegçiligi ulgamy, müşderiler üçin sanly we akylly ýokarlandyryş kämilleşdirişlerini amala aşyrmak üçin IOT tehnologiýasyny we bulut hasaplamasyny birleşdirýär.RETECH has akylly we aňsatlaşdyryp biler.

Ekspert topary


Ösdüriji hünärmenler taslamany netijeli tamamlamaga kömek eder.
Bilermenler toparymyz size hyzmat etmäge taýyn.

 • Satyş dolandyryjysy

  Satyş dolandyryjysy

  10 ýyllyk guş enjamlaryny satmak tejribesi Julia hanym zerurlyklaryňyzy durmuşa geçirip boljak çözgütlere öwürer we taslamany netijeli tamamlamaga kömek eder.

 • Hytaýda iň gowy ventilyasiýa dizaýn hünärmeni

  Hytaýda iň gowy ventilyasiýa dizaýn hünärmeni

  10000-den gowrak towuk jaýy üçin dizaýn jenap Çen siziň üçin ylmy we ýerlikli howa çalşygy ulgamyny döreder.

 • Uly dizaýn inereneri

  Uly dizaýn inereneri

  30 ýyllyk dizaýn tejribesi, 1200 towuk jaýyny gurmak jenap Luan, müşderileriň isleglerine we ýerli şertlere görä dizaýn çözgütlerini düzýär.

 • Tohumçylyk boýunça hünärmen

  Tohumçylyk boýunça hünärmen

  10 ýyllyk tohumçylyk tehnologiýasy gözlegleri we CP köpeltmek boýunça geňeşçi tejribesi Ol köpeltmek meselelerini, keselleri anyklamagy we haýwanlaryň iýmitlenişini öwrenmäge ökde

 • Mechatronika in Engineeringenerligi professory

  Mechatronika in Engineeringenerligi professory

  Qingdao Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň professory, häzirki zaman ekerançylyk düşünjelerini önüm dizaýnyna we enjamlary yzygiderli kämilleşdirmäge ökde.

 • Uly gurnama inereneri

  Uly gurnama inereneri

  20 ýyllyk global gurnama tejribesi jenap Wang, gurnama prosesi we ferma ýerleşişi bilen gaty tanyş.Gurmak işinde islendik meseläni çözüp biler.

Müşderi kazyýetleri

 • 50,000 guş gatlagy fermasy

  50,000 guş gatlagy fermasy

  Taslamanyň sahypasy: Bangladeşiň Rangpur
  Görnüşi: H görnüşli gatlak towuk kafesi
  Model belgisi: 9CLD-4240
  Her öýüň mukdaryny ýokarlandyrmak: 50000 towuk

  Koprak oka
 • 17,664 Guş gatlagy fermasy

  17,664 Guş gatlagy fermasy

  Taslamanyň sahypasy: Bamako, Mali
  Görnüşi: Bir görnüşli gatlak towuk kafesi
  Model belgisi: 9TLD-4128
  Her öýüň mukdaryny ýokarlandyrmak: 17664 towuk

  Koprak oka
 • 51,336 Guşlar broýler fermasy

  51,336 Guşlar broýler fermasy

  Taslamanyň sahypasy: Benin, Nigeriýa
  Görnüşi: Awtomat broýler towuk kafesi
  Model belgisi: 9CLR- 4440
  Her öýüň mukdaryny ýokarlandyrmak: 51336 towuk

  Koprak oka
 • 29,000 Guş broýler fermasy

  29,000 Guş broýler fermasy

  Taslamanyň sahypasy: Cagayan De Oro, Filippinler
  Görnüşi: Broýler pollary ýokarlandyrmak ulgamy
  Her öýüň mukdaryny ýokarlandyrmak: 29000 towuk

  Koprak oka
 • Biznes taslamasy meýilnamasy

  Biznes taslamasy meýilnamasy

  Landeriňize görä, umumy taslama meýilnamasyny we 3D ferma ýerleşişini taýýarlarys.Bu düzülişler taslama has gowy düşünmäge we konferensiýa we bank geňeşinde taslama meýilnamaňyzy görkezmäge kömek eder.

  Koprak oka
 • Fermer işgärleri

  Fermer işgärleri

  Fermanyň göwrümine görä, fermanyň has amatly işlemegini üpjün etmek üçin işgärler stoluny taýýarlarys.

  Koprak oka
 • Taslamanyň çyzgysy

  Taslamanyň çyzgysy

  Taslama çyzgylary gurluşyk toparyňyza kömek eder.

  Koprak oka
 • Fermer goldaw enjamlary

  Fermer goldaw enjamlary

  Fermer goldaw enjamlary

  Koprak oka
 • Towuk jaýynyň ýerleşişi

  Towuk jaýynyň ýerleşişi

  Terbiýeçi geňeşçi enjamlaryň ýerleşişini mukdaryna görä bir towuk öýünde düzer.Professional towuk öýüniň dizaýny size iň gowy howa çalşygy we iň oňat ekerançylyk netijeliligini getirer.

  Koprak oka
 • Gurnama

  Gurnama

  Taslama maslahat beriş we dizaýn, önümçilik, transport, gurnama we işe girizmek, işlemek we tehniki hyzmat etmek we gollanma ýokarlandyrmak ýaly hünär hyzmatyny hödürleýäris.

  Koprak oka

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

Habaryňyzy bize iberiň: