Gaýtarmak Akylly ferma

Has aňsat towuk öýüni dolandyrmak —— uly akylly ekerançylygy dolandyrmagy kämilleşdirmek

Sanly akylly ekerançylyk
dolandyryşy kämilleşdirmek

Güýçli ekerançylygyň yzygiderli gowulaşmagyna esaslanyp, daýhan kärhanalary ferma dolandyryşyna has ýokary talaplary öňe sürýärler."Akylly ferma" bulut platformasyny weakyllydaşky gurşaw gözegçiligi ulgamy, müşderiler üçin sanly we akylly ýokarlandyryş kämilleşdirişlerini amala aşyrmak üçin IOT tehnologiýasyny we bulut hasaplamasyny birleşdirýär.

Akylly ferma (2)

Daşky gurşaw enjamlaryna akylly gözegçilik

Towugyň pikiriçezerurlyklary we hakyky temperatura ,.akyllydolandyryjy awtomatikidolandyryşlaryoňaýly ýapyk gurşawy saklamak üçin daşky gurşaw enjamlary.

Daşky gurşaw gözegçiliginiň parametrleri

Quantityokarlandyrylan mukdar we ýerli gurşaw esasynda,ederisýöriteleşdirilen parametrleri belläň.Ony gutudan daşarda ulanyp bilersiňiz.

Birnäçe jaýyň maglumatlaryny birleşdirmek

Fermer müdiri uzakdan gözegçilik edip bilerwekompýuter ýa-da jübi telefony APP arkaly birnäçe towuk öýüni dolandyrmak.

Kadadan çykma barada duýduryş

Daşky gurşawy ýokarlandyrmak, iş çykdajylary, täsiri ýokarlandyrmak we kesel.

Akylly ferma (3)

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: