Zawodymyz

Maldarçylyk enjamlaryny öndüriji

RETECH FARMING, häzirki zaman fermalaryna ýetmäge we daýhanlaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin müşderileriň zerurlyklaryny akylly çözgütlere öwürmäge borçlanýar.

“RETECH” 30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesine eýe bolup, awtomatiki gatlak, broýler we tüýdük göteriji enjamlary öndürmek, gözleg we ösüşe ünsi jemleýär.Ylmy-barlag bölümimiz, چىڭdao Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti ýaly köp sanly edara bilen yzygiderli täzelenýän häzirki zaman ekerançylyk düşünjesini önüm dizaýnyna goşmak üçin hyzmatdaşlyk etdi.Towuk fermalarynyň tejribesi arkaly, awtomatiki ösdürip ýetişdirmek enjamlaryny täzelemegi dowam etdirýäris.Durnukly girdejiniň intensiw hojalygyny has gowy durmuşa geçirip biler.

Zawod (2)
Önümçilikde
Zawod (3)
Önümçilikde
Zawod (4)
Önümçilikde
Zawod (1)
Önümçilikde
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (3)
şahadatnama (4)

Şahadatnamamyz

Kompaniýamyz ýokary hilli enjamlar we hyzmatlar bilen müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolmak üçin ISO9001, ISO45001, ISO14001 şahadatnamasyndan geçdi.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hünärmen, tygşytly we amaly ruhlary hödürleýäris.

BIR-BIR KONSULTING

Habaryňyzy bize iberiň: